Η ΕΕΑΑ θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό της ως έναν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των επιχειρησιακών της σχεδίων και του οράματός της. Γι’ αυτό, επενδύει στους ανθρώπους της σε όλα τα επίπεδα δομής και λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούμενη από άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους κ.λπ. 

Η διοίκηση της εταιρείας πραγματοποιείται από ένα εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της. Στην ιεραρχία, ακολουθεί ο Γενικός Διευθυντής, στον οποίο αναφέρονται η Διεύθυνση Διαχείρισης Συμβάσεων, το τμήμα Marketing & Επικοινωνίας με ΟΤΑ, η Διεύθυνση Έργων, το τμήμα Προμηθειών, η υπηρεσία ελέγχου και μετρήσεων, το τμήμα έργων επαγγελματικών χώρων και η τεχνική υπηρεσία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΑΑ