Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν οικονομική στήριξη δημοτικών ή άλλων φορέων που υλοποιούν δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων Συσκευασίας (π.χ. συμφωνία ΕΕΑΑ με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής - ΕΣΔΝΑ-).