Με στόχο την ενεργή συμμετοχή ολοένα και περισσότερων ομάδων κοινού στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών, η ΕΕΑΑ ανέλαβε και Eιδικές Δράσεις, απευθυνόμενη στους επαγγελματίες.  Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη συλλογή συσκευασιών από χώρους οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από το σύστημα των μπλε κάδων, είτε λόγω του μεγάλου όγκου και ποσότητας, είτε διότι βρίσκονται εκτός αστικών περιοχών.

Η εκστρατεία προσέγγισης αφορά στη συλλογή και αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί που υπό άλλες συνθήκες, θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα πολλών επαγγελματικών χώρων. Επιτυγχάνεται, έτσι, μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕΑΑ και των επαγγελματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης.

 

                     

 

Τρόπος Λειτουργίας

Η διαδικασία ξεκινά με τη δημιουργία ενός ρεύματος συλλογής για τα απόβλητα συσκευασίας από γυαλί μέσα στο χώρο της επιχείρησης και κατά το δυνατόν κοντά στο σημείο παραγωγής του αποβλήτου π.χ. μπαρ, κουζίνα. Για να αποφευχθεί η πρόσμιξη του γυαλιού με άλλα υλικά χρησιμοποιούνται ειδικά δοχεία - κάδοι.  Στη συνέχεια η συνεργαζόμενη επιχείρηση αναλαμβάνει να μεταφέρει τις συλλεγόμενες φιάλες σε ειδικό αποθηκευτικό μέσο που έχει τοποθετηθεί με ευθύνη της ΕΕΑΑ σε χώρο επιχείρησης (σε μεγάλους παραγωγούς π.χ. ξενοδοχεία, κλπ.).  Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. μικροί παραγωγοί εντός του πολεοδομικού ιστού) υιοθετούνται ευέλικτες μέθοδοι όπως τοποθέτηση κωδώνων, συλλογή πόρτα - πόρτα κλπ.  Η αποκομιδή και μεταφορά του υλικού γίνεται με ευθύνη της ΕΕΑΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές.