Το όραμά μας είναι μία Ελλάδα όπου οι συσκευασίες θα αξιοποιούνται μέσα από τη δραστήρια συμμετοχή του ευαισθητοποιημένου πολίτη και την οργάνωση των κοινωνικών εταίρων. 

Ο σκοπός της ΕΕΑΑ στο πλαίσιο του καταστατικού της εταιρείας και των όρων λειτουργίας του Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον επιχειρησιακό σχέδιο είναι:

 • η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων με αυτήν διαχειριστών συσκευασίας,
 • η προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι σχετικές διευκρινιστικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών του κράτους οριοθετούν το πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση συσκευασιών, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007.

 • αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας στην οποία περιλαμβάνεται 
 • ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β.  με ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης ανά υλικό:
  • 60% κ.β. γυαλί
  • 60% κ.β. χαρτί & χαρτόνι
  • 50% κ.β. μέταλλα
  • 22,5% κ.β. πλαστικά
  • 15 % κ.β. ξύλο