Τομείς δραστηριοτήτων

Τα υλικά που αποτελούν το στόχο του Συστήματος, δηλαδή τα απόβλητα συσκευασίας μπορεί να προέρχονται από πολλές πηγές και να ακολουθούν διαφορετικές  διαδρομές μετά την χρήση τους και την μετατροπή τους σε απορρίμματα. Η ΕΕΑΑ αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή πρακτική έχει αναπτύξει ευέλικτες δράσεις μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική προώθηση της ανακύκλωσης και την πιο αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων που συλλέγονται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.  Οι δραστηριότητες αυτές σχηματικά μπορούν να διακριθούν σε 4 μεγάλες κατηγορίες:

  • Έργα μπλε κάδων:

Είναι η κυρία δραστηριότητα του Συστήματος και το μεγάλο όπλο της χώρας για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αφού από τα έργα του μπλέ κάδου προέρχεται σχεδόν το σύνολο της ανακύκλωσης της χώρας μας που επιτυγχάνεται σήμερα στη χώρα μας και αφορά το πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των αποβλήτων: τα δημοτικά απορρίματα. Τα έργα του μπλε κάδου απευθύνονται στο γενικό κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας, και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα έργα αυτά αναπτύσσεται το δίκτυο των μπλε κάδων ανακύκλωσης στους οποίους,  οι κάτοικοι των Δήμων,  καλούνται να αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από  χαρτί, πλαστικά, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο).  Οι ποσότητες  που συλλέγονται μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυωκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα επενδύουμε σημαντικά, με στόχο την επέκταση του, το επόμενο διάστημα, ώστε να εξυπηρετεί, το συντομότερο δυνατό, το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.  

  • Ειδικές Δράσεις:

Οι Ειδικές Δράσεις στοχεύουν στη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας, κυρίως γυάλινων φιαλών,  από μεγάλους παραγωγούς και γενικώς σημεία και περιοχές επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, οργανωμένες ακτές κλπ.). Σκοπός των ειδικών δράσεων είναι να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο καθαρά και αμιγή ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας στο σημείο παραγωγής τους που χωρίς την παρέμβαση του Συστήματος θα κατέληγαν στα κοινά απορρίματα. Με αυτή την δραστηριότητα επιχειρείται μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕΑΑ και των επαγγελματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. 

  • Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ):

 Ο τομέας των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων εστιάζει στην καταγραφή και την προώθηση (μέσω οικονικών κινήτρων προς τις εταιρείες που συλλέγουν και εμπορεύονται τα υλικά) της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου (π.χ. από αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, αποθήκες, παραγωγικές μονάδες, κλπ.)  Ο σκοπός του Συστήματος είναι να δώσει κίνητρα για την ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση των συλλογέων σε περιοχές ή σε υλικά που δεν παρουσιάζουν οικομικό ενδιαφέρον. 

  • Άλλες μορφές αξιοποίησης:

Το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή και άλλων μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στην επίτευξη των εθνικών στόχων.  Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΑΑ έχει εντάξει δραστηριότητες (π.χ. ενεργειακή αξιοποίηση, χρήση εναλλακτικού καυσίμου) και αναπτύσσει συνεργασίες σε αυτό το πεδίο με δημοτικούς ή μη φορείς.