Έργα μπλε κάδου
 

Θεσσαλονίκη: Κ.Δ.Α.Υ. Καλλιθέας

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

209.276

Αριθμός Κάδων

3.589

Αριθμός Οχημάτων

10

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

3.042

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή