Έργα μπλε κάδου
 

Λέσβος: Κ.Δ.Α.Υ. Λέσβου

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

37.890

Αριθμός Κάδων

300

Αριθμός Οχημάτων

1

Ανάκτηση σύνολο έτους (τόνοι)

372

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.<< επιστροφή