Έργα μπλε κάδου
 

Δράμα: Κ.Δ.Α.Υ. Δράμας

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

58.944

Αριθμός Κάδων

0

Αριθμός Οχημάτων

0

Ανάκτηση σύνολο έτους (τόνοι)

155

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.<< επιστροφή