Έργα μπλε κάδου
 

Αρκαδίας: Κ.Δ.Α.Υ. Τρίπολης

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

178.854

Αριθμός Κάδων

2.713

Αριθμός Οχημάτων

6

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

2.185

 

 * Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.<< επιστροφή