Έργα μπλε κάδου
 

Θεσσαλονίκη: Κ.Δ.Α.Υ. Σίνδου

Αποτελέσματα 2012 *

Πληθυσμός (31/12/2013)

489.435

Αριθμός Κάδων

6.959

Αριθμός Οχημάτων

13

Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)

8.155

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή