Έργα μπλε κάδου
 

Θεσσαλονίκη: Κ.Δ.Α.Υ. Θέρμης

Αποτελέσματα (2013)*
Πληθυσμός (31/12/2013)

354.090

Αριθμός Κάδων

6.558

Αριθμός Οχημάτων

18

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

3.998

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή