Έργα μπλε κάδου
 

Σέρρες: Κ.Δ.Α.Υ Σερρών

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

165.351

Αριθμός Κάδων

3.693

Αριθμός Οχημάτων

9

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

2.898

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ. 


 << επιστροφή