Έργα μπλε κάδου
 

Θεσσαλονίκη: Κ.Δ.Α.Υ Ιωνίας

Αποτελέσματα (2013)*
Πληθυσμός (31/12/2013)

377.976

Αριθμός Κάδων

5.306

Αριθμός Οχημάτων

13

Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)

3.044

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή