Έργα μπλε κάδου
 

Λάρισα: Κ.Δ.Α.Υ Λάρισας

Το έργο λειτουργεί με ευθύνη του ΦΟΔΣΑ Λάρισας. Ο συνολικός πληθυσμός του έργου στο τέλος του 2013 ήταν 265.546 κάτοικοι.

 

 Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

265.546

Αριθμός Κάδων

4.064

Αριθμός Οχημάτων

9

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

2.944

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή