Έργα μπλε κάδου
 

Αττική: Κ.Δ.Α.Υ. Κορωπίου

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

910.278

Αριθμός Κάδων

18.694

Αριθμός Οχημάτων

49

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

16.141

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή