Έργα μπλε κάδου
 

Μαγνησία: Κ.Δ.Α.Υ. Βόλου

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)

176.608

Αριθμός Κάδων

2.677

Αριθμός Οχημάτων

5

Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)

3.299

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή