Έργα μπλε κάδου
 

Βοιωτία: Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
293.858

Αριθμός Κάδων

5.006

Αριθμός Οχημάτων

16

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)

3.669

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή