Έργα μπλε κάδου
 

Κέρκυρα: Κ.Δ.Α.Υ. Κέρκυρας

Το ΚΔΑΥ της Κέρκυρας, το οποίο πέρασε επιτυχώς την 2η επιθεώρηση για τη διατήρηση του ISO 9001 & 14001, καλύπτει όλο το νησί της Κέρκυρας και λειτουργεί με τη συνεργασία του Συνδέσμου Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας.
  

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
104.371
Αριθμός Κάδων
2.160
Αριθμός Οχημάτων
5
Ανάκτηση -  σύνολο έτους (τόνοι)
3.469

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή