Έργα μπλε κάδου
 

Πιερία: Κ.Δ.Α.Υ. Κατερίνης

Αποτελέσματα (2013)*

Πληθυσμός (31/12/2013)
115.412
Αριθμός κάδων
1.818
Αριθμός Οχημάτων
5
Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι)
1.584

 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ.
<< επιστροφή